I forgot to write this the last couple weeks.

new for this week:

Dwarf Chain Loaches – Ambastaia sidthimunki aka Yasuhikotakia sidthimunki

Red Rili Shrimp

CPO –  Cambarellus patzcuarensis Orange – Mexican Dwarf Crayfish

Chili Rasboras – Boraras brigittae

Panther Crabs

Cardinal Tetras – Paracheirodon axelrodi

Rummynose Tetras – Hemigrammus rhodostomus

Mini yellow poso snails

bumblebee goby – Brachygobius doriae

Corydoras agassizii